انجمن جمعیت شناسی ایران

اخبار امروز

جهاني‌شدن و جمعيّت

جهاني‌شدن و جمعيّت

مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيّتي آسيا و اقيانوسيه با توجه به رسالت علمي‌اش در زمينه‌ي شناخت مسائل و چالش‌هاي جمعيّتي حال و آينده‌ي كشور با رويكردي منطقه‌اي و جهاني همايش جهاني‌شدن